حضور جناب آقای "دشت بیازی " در غرفه کیانورسازان دیبا- بیست و سومین نمایشگاه صنعت برق ایران
حضور جناب آقای "معین دربار" در غرفه کیانورسازان دیبا- بیست و سومین نمایشگاه صنعت برق ایران
حضور جناب آقای " شاه محمدی" در غرفه کیانورسازان دیبا- بیست و سومین نمایشگاه صنعت برق ایران