چراغ آروشا توکار 20×20

ابعاد

20×20

خانواده

چراغ های توکار

توان

30

شکل نصب

توکار

چراغ آروشا توکار 30×30

ابعاد

30×30

خانواده

چراغ های توکار

توان

24

شکل نصب

توکار

چراغ آروشا توکار 40×40

ابعاد

40×40

خانواده

چراغ های توکار

توان

34

شکل نصب

توکار

چراغ آروشا توکار 60×30

ابعاد

60×30

خانواده

چراغ های توکار

توان

28

شکل نصب

توکار

چراغ آروشا توکار 60×60

ابعاد

60×60

خانواده

چراغ های توکار

توان

54, 65, 80

شکل نصب

توکار